Kysymyksiä ja vastauksia

Etsi hakusanalla:

 • Mitä on bioöljy?

  Bioöljy, joka tunnetaan myös pyrolyysiöljynä, on nopealla pyrolyysillä valmistettavaa polttoainetta, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoöljyjä. Se on tummanruskeaa juoksevaa nestettä, jonka pH on noin 2,6 ja tehollinen (alempi) lämpöarvo noin 16 - 18 MJ/kg.  Bioöljy koostuu useista eri yhdisteistä, ja sisältää pääosin hiiltä, vetyä, happea ja hieman typpeä. Merkittävimmät orgaaniset komponentit bioöljyssä ovat nestemäisen ligniinin johdannaiset, alkoholit, luonnon orgaaniset hapot ja karbonyylit

 • Mitä tarkoittaa biotalous?

  Biotalous tarkoittaa kaikkia uusiutuvia luonnonvaroja käyttävää, tuottavaa, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta.

 • Missä bioöljyä voidaan käyttää?

  Bioöljyä voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa, joista merkittävimmät ovat teollisuuden lämpökattilat, metsäteollisuuden meesauunit sekä hidas- ja keskinopeuksiset dieselmoottorit. Muita tulevaisuudessa merkittäviä käyttökohteita ovat esimerkiksi liikenteen polttoaineet ja jatkojalostus kemian, lääketeollisuuden, kosmetiikan ja materiaalitekniikan käyttökohteisiin.

 • Mikä on pikapyrolyysi?

  Pikapyrolyysiteknologialla valmistetaan biomassasta bioöljyä. Nopeassa termisessä prosessissa biomassa kuumennetaan hiekan avulla hyvin nopeasti (<2 sekuntia) noin 500 celsiusasteen lämpötilaan, jolloin se kaasuuntuu. Kaasutus tapahtuu hapettomassa ympäristössä, jolloin palamista ei tapahdu. Kun kaasuuntunut biomassa lauhdutetaan, muodostuu bioöljyä ja kondensoitumattomia kaasuja (tuotekaasua). Tuotekaasut hyödynnetään muualla prosessissa.

 • Mitä raaka-ainetta bioöljyn valmistukseen käytetään?

  Green Fuel Nordic käyttää bioöljyn valmistuksessa puuperäistä metsäbiomassaa, jota saadaan pääosin metsistä ja mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Käytettävä raaka-aine ei siis kilpaile elintarviketeollisuuden tarvitsemien raaka-ainevirtojen tai viljelyalueiden kanssa.

 • Kuinka paljon raaka-ainetta Green Fuel Nordicin bioöljytehdas käyttää?

  Riippuen bioöljytehtaan kapasiteetista 90 000 m3/vuosi ylöspäin

 • Kuinka paljon bioöljyä Green Fuel Nordicin bioöljytehdas tuottaa?

  GFN Lieksan bioöljytehdas tuottaa noin 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa. Tämä vastaa lämpöenergiaksi muutettuna noin 5 000 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.

 • Voidaanko bioöljyä käyttämällä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä?

  Bioöljyllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä fossiilisiin polttoainesiin verrattuna bioöljyllä tuotettu energia tuottaa 70 – 90 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Loppukäytössä raskaan polttoöljyn korvaaminen bioöljyllä (450 GWh, yhden laitoksen vuosituotanto) vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 130 000 tonnia (POR 284 gCO2/kWh) ja rikkidioksidipäästöjä noin 580 tonnia.

 • Miksi kiinteä biomassa kannattaa jalostaa nestemäiseksi polttoaineeksi?

  Bioöljyllä on useita etuja verrattuna kiinteisiin puupolttoaineisiin tai biomassoihin:
  • Teholliseen lämpöarvoon perustuva energiatiheys on huomattavasti suurempi
     - Logistiset kustannukset ovat pienemmät
     - Polttoainetta tarvitaan vähemmän
  • Kuljetus ja käsittely on helpompaa ja kustannustehokkaampaa
  • Polton hiukkaspäästöt ovat pienemmät
  • Fossiilisten polttoöljyjen kattilat tarvitsevat vain vähän modifikaatioita soveltuakseen bioöljylle
  • Mahdollistaa olemassa olevien voimalaitosinvestointien hyväksikäytön
  • Bioöljyn jatkojalostusmahdollisuudet ovat merkittävät verrattuna kiinteisiin vaihtoehtoihin,
    kuten hakkeeseen ja pelletteihin

 • Mitä hyötyä bioöljystä on Suomelle?

  Bioöljyn tarjoamia etuja ovat muun muassa
  • Uusi jalostuspolku arvokkaille, uusiutuville metsävaroille
  • Jokainen bioöljytehdas luo uusia teollisia työpaikkoja, usein perinteisen
    metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemille paikkakunnille
  • Yhden bioöljytehtaan rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset ovat suuret
  • Uusiutumattomien ja ehtyvien fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat jatkuvasti
  • Bioöljy on kotimainen polttoaine, fossiiliset polttoaineet tuodaan muualta:
    positiivinen vaikutus energiaomavaraisuuteen ja kauppataseeseen
  • Kasvihuonekaasupäästövähennykset ja Suomen uusiutuvan energian tavoitteet (EU 202020)
  • Käyttäjä välttyy päästöoikeuksien ostamiselta
  • Alueen hiilidioksiditaseen parantuminen
  • Lisää alueen bioenergialiiketoimintaa
  • Lisää ja parantaa alueellista teknologiaosaamista
   

 • Miksi fossiiliset polttoöljyt kannattaa korvata bioöljyllä?

  Fossiiliset luonnonvarat ovat ehtyviä , ja niiden käyttö esimerkiksi polttoaineena lisää ilmastonmuutosta. Bioöljy on uusiutuva tuote, jolla voidaan korvata raskasta polttoöljyä. Fossiilisten polttoaineiden hinta on pitkällä tähtäimellä noussut huomattavasti ja suurella todennäköisyydellä hintakehitys tulee jatkumaan vastaavanlaisena.

  Kotimaisesta raaka-aineesta paikallisesti jalostettava bioöljy lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja vaikuttaa positiivisesti kauppataseeseen.

  Bioöljyn loppuasiakas välttyy päästöoikeuksien ostamiselta. Ympäristön kannalta fossiilisia ratkaisuja kestävämmän vaihtoehdon valitseminen voi lisäksi olla osa asiakkaan vastuullista toimintaa ja siten yksi brändinrakentamisen välineistä.

 • Onko bioöljytehtaita muualla?

  Tuotantotoiminnassa olevia bioöljytehtaita on jo kaupallisessa käytössä Kanadassa, USA:ssa ja Hollannissa. Uusia projekteja on aktiivisena useissa eri maissa eri puolilla maapalloa.

 • Tarvitaanko bioöljyn valmistuksessa kemikaaleja?

  Ei tarvita. Biomassan jalostus bioöljyksi ei vaadi kemikaaleja. Alkoholia on mahdollista lisätä valmiiseen bioöljyyn stabilliteetin parantamiseksi. GFN -bioöljy ei kuitenkaan tätä vaadi.

 • Millainen on Green Fuel Nordic Oy:n omistuspohja?

  Green Fuel Nordic Oy:n  omistaa yrityksen johto ja henkilöstö sekä joukko yksityisiä pääomasijoittajia. Investointien myötä omistuspohja laajenee institutionaalisiin sijoittajiin.

 • Onko bioöljy ja biodiesel sama asia?

  Ei ole. Bioöljyn ja biodieselin valmistusprosessit ovat täysin erilaiset. Myös lopputuotteen käyttökohteet poikkeavat toisistaan. Bioöljystä on mahdollista jatkojalostaa liikennepolttoainetta tulevaisuudessa.

 • Onko bioöljy veronalainen tuote?

  Pyrolyysi –menetelmällä puusta valmistettu bioöljy ei ole energiaverotuksen alainen biopolttoaine, koska sitä ei ole määritelty energiaverodirektiivissä tarkoitetuksi veronalaiseksi tuotteeksi eikä siihen sovelleta energiaverotuksen korvaavuusperiaatetta.

 • Onko bioöljy vaarallista ympäristölle?

  Bioöljy on ympäristöön joutuessa haitallista, mutta ei myrkyllistä, kuten monet muut kemikaalit. Bioöljy on myös biologisesti hajoavaaja sen biohajoamiskerroin on huomattavasti dieseliä korkeampi. Levillä ja pieneliöillä tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella bioöljy ei hidasta kasvien kasvua, eikä ole eliöstölle myrkyllinen.

 • Onko bioöljy vaarallista ihmiselle?

  Bioöljy on luokiteltu syövyttäväksi aineeksi ja se voi aiheuttaa silmä- ja ihoärsytystä. Työskenneltäessä bioöljyn kanssa käytetään suojavarustusta suoran kontaktin ehkäisemiseksi.

 • Onko olemassa olevien laitosten modifiointi bioöljylle soveltuvaksi kallista?

  Laitoksesta riippuen muutoskustannukset ovat noin 5 – 20 % pääomakustannuksista.

 • Miten uusi bioöljylle soveltuva laitos eroaa perinteisestä öljykäyttöisestä laitoksesta?

  Hyvin vähän. Käytännössä merkittävin ero on osittain erilaiset materiaaliratkaisut. Tämä koskee lähinnä polttoainelinjaa ja tähän liittyviä komponentteja.

 • Mikä vaikuttaa bioöljytehtaiden paikkakunta valintaan?

  Tärkein kriteeri paikkakuntaa valittaessa on ollut raaka-aineen saatavuus. Muita tärkeitä kriteereitä ovat muun muassa olleet synergiaedut paikallisten yritysten kanssa, alueen tahtotila ja osaavan työvoiman saatavuus.

 • Millaisia työpaikkoja biojalostamolla on tarjolla?

  Biojalostamolla tarvitaan työntekijöitä raaka-aineen vastaanottoon ja käsittelyyn sekä bioöljyn tuotantoon ja varastointiin. Tämä sisältää mekaanisia ja sähköisiä kunnossapitotoimintoja, prosessinvalvontaa, laboratoriotehtäviä, logistisia toimintoja sekä paljon muuta.

Jaa Tulosta