Elämme muuttuvassa maailmassa

Riippuvuus ehtyvistä, uusiutumattomista fossiilisista luonnonvaroista ja niiden käytön aiheuttama ilmastonmuutos ovat merkittäviä poliittista, yhteiskunnallista ja liiketaloudellista kehitystä ohjaavia taustavoimia. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on yksi aikamme vahvoista globaaleista megatrendeistä. Energiankulutuksen vähentäminen sekä fossiilisten luonnonvarojen käytön korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla ovat tärkeitä keinoja tämän kehityskulun toteuttamisessa.

Pyrkimys energiankulutuksen vähentämiseen on erittäin haasteellinen. Kehittyvien talouksien energiantarve lisääntyy teollistumisen lisääntyessä ja vaurastuvien ihmisten kulutuksen kasvaessa. Väestönkasvun jatkuessa ruoasta tulee pulaa, ja sen hinta nousee. Myös ympäristötuhot ja ruokaketjun raaka-aineiden teollinen hyödyntäminen muuhun kuin ruoantuotantoon ovat osasyyllisiä ruoan niukkuuteen.

Riippuvuus fossiilisesta öljystä liittyy sen hyödyntämiseen paitsi energianlähteenä ja liikenteen polttoaineena myös esimerkiksi kemianteollisuuden tuotteiden, kuten muovien raaka-aineena.

Kustannustehokkaasti hyödynnettävissä olevan fossiilisen öljyn niukkuus nostaa sen hintaa. Samalla uusien biopolttoaineiden kilpailukyky paranee, ja kehitystyö niiden hyödyntämiseksi energiantuotannon ohella muun muassa kemianteollisuudessa etenee. Kilpailukykyä vahvistavat myös toisen sukupolven biopohjaisten polttoaineiden CO2-neutraalius, jolloin CO2-päästöoikeuksia ei tarvita.

Tämä kehityskulku avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ennakkoluulottomille, vastuullisille yrityksille, joiden toiminta perustuu esimerkiksi innovatiivisten, uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen perustuvien teknologioiden kehittämiseen tai näiden teknologioiden kaupalliseen käyttöönottoon.

Miksi biojalostamoita on järkevää rakentaa Suomeen?

EU:n tahtotila torjua ilmastonmuutosta on johtanut useisiin jäsenmaiden toimintaa ohjaaviin direktiiveihin ja kannusteisiin. Näitä ovat esimerkiksi niin kutsuttu 20-20-20 -tavoite sekä siihen liittyvä Suomea velvoittava 38 prosentin RES- eli uusiutuvien energianlähteiden käytön määrän tavoite. Ne avaavat uusiutuvalle bioöljylle liiketaloudellisesti houkuttelevia mahdollisuuksia Suomessa ja muualla Euroopassa.

Suomen puolesta biojalostamoiden sijoituspaikkana puhuvat myös kasvavat metsävarat. Hyvin hoidettujen metsien kasvu ylittää merkittävästi kestävästi hyödynnettävissä olevan puun teollisen käytön. Perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutosahdinko vapauttaa entisestään puuta uudenlaiseen käyttöön – kuten biojalostamoiden raaka-aineeksi.

Energiaomavaraisuus vahvistuu

Green Fuel Nordicin suunnittelemat bioöljytehdasinvestoinnit tukevat Suomelle strategisesti tärkeää hajautettua - eli lähelle raaka-ainetta ja loppukäyttöä sijoittuvaa - energiantuotantoa ja vahvistavat energiaomavaraisuutta. Parempi energiaomavaraisuus vahvistaa kauppatasetta, kun fossiilisen öljyn tuontia voidaan vähentää. Bioöljyn tulevaisuudennäkymiin kuuluu myös sen käyttö esimerkiksi kemianteollisuuden vientituotteiden raaka-aineena. 

Syntyy tulevaisuuden teollisia työpaikkoja

Suunnitellut bioöljytehtaat parantavat osaltaan työllisyyttä metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla lyhyellä aikavälillä ja pitemmällä tähtäyksellä ne tarjoavat uusia teollisia työpaikkoja eri puolilla Suomea. Bioteollisuuden työpaikat ovat tulevaisuudessa suorasti ja epäsuorasti merkittävä hyvinvoinnin lähde sekä paikallisesti että kansallisesti. Lisäksi bioöljytehtaat avaavat uuden paikallisen jalostuspolun metsäbiomassalle.

Uusi innovaatioympäristö

Green Fuel Nordicin suunnitellut bioölytehdasinvestoinnit mahdollistavat myös esimerkiksi konepajateknologian kehittymisen tukemaan jalostamoiden tarpeita. Myös raaka-ainelogistiikkaan voidaan löytää aivan uudentyyppisiä ratkaisuja. Näistä innovaatioista voi jatkossa tulla myös suomalaisia vientituotteita.   

Maailmanluokan bioöljytehtaiden ympärille voidaan myös kehittää T&K-painotteinen, monialainen innovaatioverkosto.

Jaa Tulosta