Tiedotteet

Yhtiökokouskutsu

22.06.2017

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2017 kello 10:00 alkaen Lieksan teollisuusalueen projektikonttorilla osoitteessa Kerantie 26, 71280 Lieksa. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 9:45.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään esityksiä Green Fuel Nordic Oy:n toiminnasta ja tavoitteista.

A.        Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3.         Pöytätarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Tilikauden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

            7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

            8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa

            9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

            10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

            11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

                        Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 3 varsinaista jäsentä

            12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

            13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

            14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen.

15.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla. 

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka

16.       Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 100 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2018 saakka.

17.       Kokouksen päättäminen

B.        Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 22.6.2017 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Puijonkatu 29 B, 70100 Kuopio. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C.        Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D.        Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 22.6.2017 yhteensä 351 124 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 407076640

Kuopiossa, 22.6.2017

Timo Saarelainen

Hallituksen puheenjohtaja

Green Fuel Nordic Oy

Jaa Tulosta