Tiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen

20.05.2019

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2019 kello 13:00 alkaen Joensuun tiedepuistossa osoitteessa Länsikatu 15, 80110 Joensuu. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 12:45.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen.
 16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla. 

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka

 1. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 100 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2020 saakka.

 1. Päätetään suunnatusta osakeannista Sergey Malkov:lle ja Fiater Oy:lle yhteensä 6 256 osakkeen osalta. Kyse on aiemman rekisteröimättömän osakeannin korjaavasta toimesta. Merkitsijöiden aiemmasta rekisteröimättömästä annista johtuva merkintäsaaminen yhtiöltä kuitataan uudella suunnatulla osakeannilla.
 2. Hallituksen tiedonanto osakeanneista

Yhtiön hallitus antaa osakkeenomistajille tiedonannon antivaltuuksien käytöstä, erityisesti tahoista, jotka ovat merkinneet osakkeita sekä merkintähinnan määrittelyn perusteet.

 1. Kokouksen päättäminen

B.       Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 20.5.2019 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Pieksänkoskentie 550 73350 Haluna. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C.        Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D.           Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 20.5.2019 yhteensä 1 154 413 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 407076640

Vesa Kainulainen

Hallituksen puheenjohtaja

Green Fuel Nordic Oy

Jaa Tulosta