Tiedotteet

Green Fuel Nordic Oy yhtiökokouskutsu

12.06.2018

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.6.2018 kello 10:00 alkaen Lieksan teollisuusalueen projektikonttorilla osoitteessa Kerantie 26, 81700 Lieksa. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 9:45.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään esityksiä Green Fuel Nordic Oy:n toiminnasta ja tavoitteista.

A.  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asia

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3.      Pöytätarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Tilikauden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.        Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.       Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa

9.       Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä

12.        Hallituksen jäsenten valitseminen

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14.        Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen

15.         Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä taiuseammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista. Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

16.     Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 100 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2019 saakka.

17.    Kokouksen päättäminen

B.                  Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 12.6.2018 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kerantie 26, 81700 Lieksa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C.                  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D.                  Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 12.6.2018 yhteensä 383 580 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 407076640

Vesa Kainulainen

Hallituksen puheenjohtaja

Green Fuel Nordic Oy

Jaa Tulosta