Tiedotteet

Yhtiökokouskutsu

16.05.2016

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 1.6.2016 kello 14:00 alkaen Iisalmen Soinlahden teollisuusalueen projektikonttorilla osoitteessa Lehtomäentie 166, 74170 Iisalmi. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 13:45.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään esityksiä Green Fuel Nordic Oy:n toiminnasta ja tavoitteista.

A.                  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.       Kokouksen avaaminen

2.       Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Tilikauden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.                   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa

9.                   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.                Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11.                Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

                     Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä

12.                Hallituksen jäsenten valitseminen

13.                Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14.                Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen.

15.       Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta suunnattua maksullista osakeantia koskien, jossa tämän valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 1 500 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy suunnitellun tuotantolaitosinvestoinnin rahoituksen saatavuuden edistämiseksi ja turvaamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta tämän kokouskutsun tarkoittaman ylimääräisen yhtiökokouksen päätöspäivästä lukien. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista.

16.       Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää vaihtovelkakirjalainoista ja niihin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallitukselle annettavasta valtuutuksesta, jonka nojalla hallituksella on oikeus päättää tarjota merkittäväksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 2 momentin tarkoittama vaihtovelkakirjalaina, yhtenä tai useampana vaihtovelkakirjana, ja siihen liittyen osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Tämän valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 500 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityisen oikeuden antaminen edellyttää, että siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta tämän kokouskutsun tarkoittaman ylimääräisen yhtiökokouksen päätöspäivästä lukien.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään erityisten oikeuksien antamisen kaikista muista ehdoista.

17.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla. 

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka

18.       Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 70 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2017 saakka.

Kokouksen päättäminen

B.                  Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 16.5.2016 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Puijonkatu 29 B, 70100 Kuopio. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C.                  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D.                  Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 16.5.2016 yhteensä 331 631 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen kari.hartikainen(at)greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 400 278 402

Kuopiossa, 16.5.2016

Vesa Kainulainen

Hallituksen puheenjohtaja

Jaa Tulosta