Tiedotteet

Yhtiökokouskutsu

30.04.2015

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.5.2015 kello 14:00 alkaen Iisalmen Soinlahden teollisuusalueen projektikonttorilla osoitteessa Lehtomäentie 166, 74170 Iisalmi. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 13:45.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään esityksiä Green Fuel Nordic Oy:n toiminnasta ja tavoitteista.

A.                  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.        Kokouksen avaaminen

2.        Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3.        Pöytätarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.        Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.        Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.        Tilikauden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen  esittäminen

             Toimitusjohtajan katsaus
 

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

             Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

            Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14.       Tilintarkastajan valitseminen

15.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla. 

Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka

16.        Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 70 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2016 saakka.

17.        Kokouksen päättäminen   

B.                  Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 30.4.2015 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Puijonkatu 29 B, 70100 Kuopio. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C.                  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D.                  Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 8.5.2015 yhteensä 329 128 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen jerkko.starck(at)greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 40 773 8589.

Kuopiossa, 30.4.2015

Vesa Kainulainen
Hallituksen puheenjohtaja
Green Fuel Nordic Oy

Jaa Tulosta