Tiedotteet

Biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat EU-direktiivit valmistuvat vaiheittain

02.10.2013

EU:n päätös torjua ilmastonmuutosta on johtanut useisiin jäsenmaiden toimintaa ohjaaviin direktiiveihin ja kannusteisiin. Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen on yksi osa EU:n ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä tavoitteista. Tätä toteutetaan muun muassa jo voimaan tulleen RES-direktiivin avulla, jota Suomessa implementoidaan 1.7.2013 voimaan tulleen lain, Laki biopolttoaineista ja bionesteistä, kautta.

RES-direktiivin kanssa samaan kokonaisuuteen liittyy myös kaksi muuta direktiiviä: ILUC-direktiivi ja kiinteän biomassan kestävyyskriteerejä koskeva biomassa-direktiivi. ILUC-direktiivi on luonnosvaiheessa menossa Euroopan neuvoston käsittelyyn, sen sijaan Biomassa-direktiiviä vielä luonnostellaan.

RES määrittää raaka-aineen alkuperäkriteerit

RES-direktiivi ja sen myötä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä asettaa kriteerit energiantuotantoon käytettävien raaka-aineiden alkuperälle. Suomen osalta merkittäviä ovat lähinnä metsäbiomassan alkuperäkriteerit, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen, maankäytön muutokseen ja kestävyyden osoittamiseen soveltuviin järjestelmiin. 

Biologiseen monimuotoisuuteen liittyen laki rajaa aarniometsät ja suojelualueet kestävien raaka-ainelähteiden ulkopuolelle. Myös biologisesti erityisen monimuotoiset ruohoalueet sisältyvät kriteerin määritelmään.

Vapaaehtoiset metsien sertifiointijärjestelmät, kuten PEFC ja FSC, ja niiden mukainen toiminta raaka-aineen hankinnassa ja alkuperän seurannassa täyttävät kestävyyskriteerien tärkeimmät kohdat, ja soveltuvat siten osaltaan kestävyyden osoittamisen järjestelmiksi.

Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy toivottaa Energiamarkkinaviraston valmisteleman biopolttoaineiden ja bionesteiden alkuperän varmistavan kriteeristön tervetulleeksi. Yhtiön toiminnan lähtökohta on toisen sukupolven biopolttoaineen tuottaminen, jossa raaka-aineen varmistettu kestävyys on keskeisellä sijalla.

Huoli ruokahuollosta ILUC-direktiivin takana

Biopolttoaineiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa saattaa niiden tuotanto johtaa metsien ja kosteikoiden laajamittaiseen raivaamiseen pelloiksi. Tästä seuraavat vaikutukset maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseeseen voivat merkittävästi heikentää tai jopa kumota ilmastohyödyt, joita biopolttoaineiden käytön lisäämisellä on tavoiteltu.

Huoli koskee erityisesti sitä, että nykyisillä ravintokasvien tuotantoon käytetyillä viljelymailla siirryttäisiin ruoan tuotannon sijasta biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon, jolloin ruoan tuotantoa varten raivataan uusia viljelyalueita. Tätä ilmiötä kutsutaan biopolttoaineiden aiheuttamaksi epäsuoraksi maankäytön muutokseksi (Indirect Land Use Change, ILUC).

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on rajoittaa biopolttoaineiden käytön lisääntymisestä seuraavien epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Ehdotuksen mukaan tähän pyritään muun muassa rajoittamalla perinteisten, ILUC-päästöriskejä aiheuttavien – ensimmäisen sukupolven – biopolttoaineiden ja bionesteiden osuutta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisessä.Lisäksi ehdotuksella pyritään edistämään kehittyneiden biopolttoaineiden markkinoille tuloa.

Green Fuel Nordicin hyödyntämä raaka-ainepohja – metsäbiomassa – ei ole osa ruokaketjua, eikä aiheuta epäsuoria maankäytön muutoksia. Näin ollen Green Fuel Nordicin lopputuote on aito toisen sukupolven nestemäinen polttoaine.  

”Olemme samoilla linjoilla Euroopan parlamentin hyväksymän ILUC-mietinnön kanssa. Mietinnössä rajoitetaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa, koska niissä raaka-aine tai sen kasvatus kilpailee ruokaketjun kanssa”, toteaa Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Biomassa-direktiivin työstäminen yhä kesken

Kolmas samaan kokonaisuuteen liittyvä direktiivi on niin kutsuttu Biomassa-direktiivi, jonka luonnos on EU:ssa vasta työn alla. 

Green Fuel Nordicin kanta on, että kaikkien metsästä saatavien jakeiden, kuten hake, pelletit, kuitupuu ja tukkipuu, pitäisi kuulua samojen kestävyyskriteerien piiriin. Tämä ohjaisi automaattisesti eri jakeita mahdollisimman korkean jalostusasteen polulle.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta