Tiedotteet

Energia- ja ilmastostrategian päivitys on valmistumassa

07.02.2013

Suomen Kansallista Energia- ja ilmastostrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Päivityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa sille asetetut, vuotta 2020 koskevat energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet.

Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen on erityisen tyytyväinen siihen, että uuteen strategiaan yhdistetään myös ohjelma öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Päivityksen valmistelutyötä ohjaa hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä. Eri ministeriöt ovat yhteistyössä laatineet strategian tueksi taustaraportin, joka nyt on valmistumassa.

Saarelainen pitää hyvänä, että Green Fuel Nordic Oy biojalostamohankkeineen mainitaan luonnoksessa nimeltä yhtenä tulevista metsähakkeen hyödyntäjistä ja että pyrolyysiöljyn käytön edistäminen on niin ikään otettu mukaan raporttiin.

Maininnat löytyvät seuraavista raportin kohdista:

Kappale 12.3 Uusiutuva energia ja turve, kohta Metsäpohjainen biomassa

Metsähakkeen käytön lisääminen biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden tuotannossa Suomeen on suunnitteilla useita suuria biojalostamoita, jotka käyttäisivät raaka-aineenaan metsähaketta: mm. Vapo Oy:n suunnittelema biodiesellaitos sekä Gasum Oy:n, Helsingin Energian ja Metsä Fibre Oy:n yhteinen bio-SNG -laitos. Yksittäisen laitoksen käyttämä metsähakemäärä on arvioitu olevan 1,3 - 1,5 milj.m3.

Lisäksi Fortum on ilmoittanut rakentavansa yhden ja Green Fuel Nordic Oy suunnittelevansa kolmen pyrolyysiin perustuvan biojalostamon rakentamista. Näiden laitosten metsähakkeen käytön on arvioitu olevan 0,2 - 0,35 milj.m3.

Suunnitelmien mukaan laitokset valmistuvat vuoteen 2018 mennessä käyttäen yhteensä noin 5,5 milj.m3 metsähaketta. Tämä nostaisi suunnitellun metsähakkeen käytön vuonna 2020 17 milj.m3:iin, jolloin metsähakkeen hankintatilanne muuttuisi kireäksi.

Kappale 16 Mineraaliöljyn käytön vähentämisohjelma, kohta Pyrolyysiöljyn käytön edistäminen

Pyrolyysiöljyä valmistetaan lähinnä metsähakkeesta. Nykyisin pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raskasta polttoöljyä lämmityskattiloissa ja hiiltä hiilikattiloissa. Aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä on meneillään pyrolyysiöljyteknologian kehittämiseksi sekä korkeamman jalostusasteen bioöljyjen ja -polttoaineiden tuottamiseksi. Investointipäätös ensimmäisen pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksen rakentamisesta on tehty ja muutamia muita hankkeita on vireillä.

VTT:n arvion mukaan metsätähteistä voitaisiin valmistaa sähkön ja lämmön tuotantoon integroituna noin 600 000 t pyrolyysiöljyä vuodessa (250 ktoe eli noin 3 TWh vastaava energiamäärä). Tämä vastaa noin neljännestä raskaan polttoöljyn nykykäytöstä. Pyrolyysiöljyn tuotanto kuitenkin kilpailee metsähakkeesta energiantuotannon ja suunnitteilla olevien metsähakkeesta dieselpolttoainetta tuottavien BTL-laitosten kanssa.

Pyrolyysiöljyn tuotantoa pyritään edistämään pääosin investointitukien avulla. Lisäksi energiaverotuksessa pyrolyysiöljy katsotaan verottamaksi tuotteeksi.

Raporttiluonnos kokonaisuudessaan löytyy täältä: Energia- ja ilmastostrategian taustaraportti LUONNOS (pdf) (2 MB)

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta